1. Home 
  2. Informatie voor 
  3. Informatie voor Instellingsmedewerker 
  4. Nieuws

Informatie voor InstellingsmedewerkerNieuws

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit aangesloten op Inspectieview bedrijven
02.02.2012 - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op 31 januari jl. haar gegevens uit de sectoren horeca, landbouw en visserij ontsloten voor Inspectieview bedrijven.
 
Inspectieview bedrijven is een voorziening waarmee inspectiediensten onderling gegevens delen over inspecties en handhaving bij bedrijven. De informatie uit Inspectieview bedrijven kan worden gebruikt bij het maken van een selectie van te bezoeken bedrijven. Inspectiediensten worden door Inspectieview bedrijven beter geïnformeerd wat hen helpt om meer risicogericht en selectiever toezicht te houden. Goed presterende bedrijven ervaren minder last van het toezicht wanneer de inspectiediensten zich meer richten op bedrijven die deze aandacht nodig hebben. Inspectieview bedrijven is daarmee een instrument dat kan helpen bij het kabinetsbeleid het aantal inspectiebezoeken te verminderen. 

Inspectieview bedrijven is in opdracht van de Arbeidsinspectie ontwikkeld door ICTU en wordt beheerd door Logius. De Arbeidsinspectie is bij de ontsluiting voorop gegaan, gevolgd door de Inspectie Verkeer en Waterstaat en de VROM-Inspectie. De volgende partij die, naar verwachting nog dit kwartaal, zal aansluiten is het Agentschap Telecom. 

Een nieuw jaar, een nieuw begin voor drie gefuseerde Rijksinspecties
  
Per 1 januari zijn drie nieuwe (gefuseerde) Rijksinspecties van start gegaan: de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Inspectie SZW en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Inspectie Leefomgeving en Transport
De VROM-Inspectie (VI) en de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) vormen  per 1 januari samen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De fusie komt voort uit de herschikking van de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en van Verkeer en Waterstaat (VenW). Dat heeft geleid tot het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). De ILT is de inspectiedienst van IenM. De ILT bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en duurzaamheid in de  leefomgeving en in het transport. Behalve op naleving van wet- en regelgeving op het terrein van IenM, ziet de ILT ook toe op naleving van wet- en regelgeving van de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (nucleair en straling) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (bouwen en wonen).

Inspectie SZW
Inspectie SZW is de nieuwe naam van de inspectiedienst waarin per 1 januari 2012 de Arbeidsinspectie, SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) en IWI (Inspectie Werk en Inkomen) zijn opgegaan. Deze inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maakt zich hard voor betere werkomstandigheden, eerlijker werkverhoudingen en een goed functionerend stelsel van werk en inkomen.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
De 3 inspectiediensten van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) vormen een nieuwe organisatie onder de naam Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA is het resultaat van de fusie van de Algemene Inspectiedienst, de Plantenziektenkundige Dienst en de Voedsel en Waren Autoriteit. Deze drie organisaties hebben de afgelopen twee jaar onder de werknaam nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit samengewerkt. Sinds 1 januari 2012 is het fusieproces afgerond en vormen zij dus samen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.  

AMC-SURPASS checklist wint IGZ ZorgVeiligPrijs
De door het Academisch Medisch Centrum Amsterdam ontwikkelde SURPASS checklist heeft de ZorgVeiligPrijs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg gewonnen. De SURPASS checklist omvat het gehele operatieve proces, vanaf het preoperatieve traject tot en met de nazorg. Hierdoor wordt de patiëntveiligheid rondom operaties sterk verhoogd. Met de toepassing van de SURPASS checklist is de sterfte rondom operaties gehalveerd en het aantal complicaties is gedaald met een derde. 

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling geven bruikbare adviezen 
De Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) geven over het algemeen bruikbare adviezen en consulten aan beroepskrachten (mensen die beroepsmatig een hulpverlenende of pedagogische relatie hebben tot een minderjarige of een gezin). Het advies of consult ondersteunt beroepskrachten bij de beoordeling van mogelijke signalen van kindermishandeling en het zonodig realiseren van gewenste hulp voor het kind. Dit schrijft de Inspectie Jeugdzorg in haar rapport.

Meer risicogestuurd en onaangekondigde controles in de kinderopvang
Er wordt vanaf 2012 meer risicogestuurd en onaangekondigd geïnspecteerd door de GGD bij de kinderopvang. De controles zullen zich steeds meer gaan richten op kwaliteit van de dagelijkse praktijk en minder op de kwaliteit van de aanwezige documentatie. De controle bij de start van een kinderdagverblijf wordt steviger. Bij de inspecties wordt gekeken naar het aantal volwassenen op de groep, groepsgrootte en het opleidingsniveau
van de leidsters en leiders.


Nieuwe checklist archiefruimten
De Erfgoedinspectie heeft op grond van de nieuwe Archiefregeling een checklist gemaakt voor het toetsen van archiefruimten. Deze checklist dient als inspectie-instrument voor de Erfgoedinspectie maar kan ook door zorgdragers worden gebruikt om zelf na te gaan in hoeverre hun archiefruimte voldoet en welke aanpassingen er gedaan moeten worden.  

Meer risicogestuurd en onaangekondigde controles in de kinderopvang
Er wordt vanaf 2012 meer risicogestuurd en onaangekondigd geïnspecteerd door de GGD bij de kinderopvang. De controles zullen zich steeds meer gaan richten op kwaliteit van de dagelijkse praktijk en minder op de kwaliteit van de aanwezige documentatie. De controle bij de start van een kinderdagverblijf wordt ook steviger. Bij de inspecties wordt gekeken naar het aantal volwassenen op de groep, groepsgrootte en het opleidingsniveau van de leidsters en leiders.

Basisset indicatoren publieke gezondheidszorg
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een nieuwe basisset indicatoren vastgesteld voor het toezicht op de publieke gezondheidszorg.De aangeleverde informatie analyseert de inspectie om een beeld te krijgen van de kwaliteit van zorg. De inspectie gebruikt de resultaten bij de bezoeken aan de GGD’en. 

Inspectieloket Digitale toegang tot rijksinspecties

Hoofdmenu