1. Home 
  2. Informatie voor 
  3. Informatie voor Instellingsmedewerker 
  4. Publicaties

Informatie voor InstellingsmedewerkerPublicaties

Vernieuwing Toezicht
Nieuwsbrieven Vernieuwing Toezicht

Brochure Nieuw gereedschap voor eigentijds toezicht
Brochure Vernieuwing Toezicht 
Folder MKB gemeenten
Folder Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Lees ook het rapport van de Algemene Rekenkamer over weloverwogen toezicht en de documenten over Eenduidig Toezicht.

Publicaties InspectieraadInspecties en branches
Lees ook de jaarverslagen en jaarplannen van de inspecties en de Metingen toezichtslasten bij de branches. 

Politieke achtergrond / Tweede Kamer
Regeerakkoord en toezicht (november 2010) 
Nota Vernieuwing Rijksdienst
Kaderstellende visie op toezicht
Modernisering van de overheid
Voortgangsrapportage inspectieraad 2008
Voortgangsrapportage inspectieraad voorjaar 2009 
Voortgangsrapportage inspectieraad najaar 2009

In de rapportages wordt verwezen naar een motie van VVD'er Charlie Aptoot over de vermindering van de toezichtslast. Op 8 september 2006 kwam er een kabinetsreactie op deze motie, waarin werd aangegeven hoe de inspecties het toezicht eenduidiger willen maken. 

In 2008 verscheen het rapport 'Privaatrechtelijke taakbehartiging door decentrale overheden'. De kabinetsreactie daarop treft u hier aan. In de kabinetsreactie wordt ingegaan op het toezicht. 

Eveneens in 2008 schreven MBK-Nederland en VNO-NCW een rapport over de lastendruk: 'Lokaal toezicht. Mag het wat minder?'. Lees de reactie van de Inspectieraad hierop. 

In Europa worden veel regels gemaakt waarvan we de gevolgen in de
dagelijkse praktijk ondervinden. Veel van deze zaken worden geregeld door middel van zogeheten
richtlijnen en verordeningen. Lees meer hierover in 'Europese regelgeving. Implementatie van Europese richtlijnen en handhaving van Europese verordeningen in Nederland'

Internationale trends in het overheidstoezicht 
International trends in government supervision
Final report networks

Inspectieloket Digitale toegang tot rijksinspecties

Hoofdmenu